سیگاری ها لطفا سیگار بکشید اما… دسامبر01

سیگاری ها لطفا سیگار بکشید اما…

امروز(۱۱ خرداد) روز جهانی بدون دخانیات است.بدین مناسبت مطلبی را خواستم بنویسم که فکر نکنم تا به حال کسی گفته باشه. معمولا  همه به مناسبت این روز به افراد سیگاری...