سیگاری ها لطفا سیگار بکشید اما… آذر۱۰

سیگاری ها لطفا سیگار بکشید اما…

امروز(۱۱ خرداد) روز جهانی بدون دخانیات است.بدین مناسبت مطلبی را خواستم بنویسم که فکر نکنم تا به حال کسی گفته باشه. معمولا  همه به مناسبت این روز به افراد سیگاری...