رفتن مکرر برق در طول شبانه روز به امری عادی تبدیل شده است ژانویه01

رفتن مکرر برق در طول شبانه روز به امری عادی تبدیل شده است

این روز ها با گرمی شدید هوا ،رفتن برق در طول شبانه روز به امری عادی تبدیل شده است.این بود که با خودم گفتم یه پستی را به این موضوع اختصاص بدهم.شاید آرزوی خیلی از ما ها...