این فیلم تهرانیه یا شهرستانی؟؟؟ دسامبر01

این فیلم تهرانیه یا شهرستانی؟؟؟

به تازگی اداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی زحمت کشیدند و از خودشون قانونی در کردند به عنوان صدور مجوز «اکران محدود» برای فیلم‌های سینمایی که بر اساس این...